Voorbeeldbedrijven

Bovenzij aanzicht ingezoomd Hoeve Kazan

Rundvee

Hoeve Kazan


Op dit bezoekerf, met als ideaal ‘werken met de natuur en midden in de samenleving staan’, worden bezoekers rondgeleid langs de beleefroute. De bezoekers krijgen zo de kans iets te leren over natuurinclusief boeren in Nederland. Er wordt samengewerkt met Slow Food Groene Hart, de Vogelbescherming en Wageningen Universiteit rondom biodiversiteit en de relatie met duurzaam voedsel produceren. Met HAS Den Bosch wordt er een impactdiner ontwikkeld om mensen te inspireren over duurzaam voedsel uit de regio. Gefinancierd via een crowdfunding is er een nieuwe stal gebouwd. De Roundhouse stal is bedacht met dierenwelzijn hoog in het vaandel. De koeien lopen in groepen op stro. Van de stal naar de wei wordt een koebocht met koeienapotheek aangelegd, zodat de koeien zelf de kruiden kunnen pakken die ze willen. De koeien hebben altijd de keuze tussen binnen en buiten zijn. Naast de koeien zijn er zwartblesschapen (een zeldzaam Nederlands ras) en kippen in een kippenkar op het bedrijf. Ook is er een boomgaard. Alle producten van de dieren op het bedrijf worden via de boerderijwinkel verkocht.

https://hoevekazan.nl/

Heerlijkheid Linde / VrijLevenStal

Bij Heerlijkheid Linde lopen 40 koeien in de eerste VrijLevenStal ontwikkeld voor een goed dierenwelzijn. De koeien hebben altijd vrije toegang tot de wei. Het strooisel in de stal is geschikt voor het scheiden van urine en vaste mest maar ook comfortabel voor de koeien. Het is goed voor de klauwgezondheid, de infectiedruk voor het uier en het ligcomfort van de koe. De mest kan uit de bedding gezeefd worden door de BeddingCleaner. Dit levert zeer geconcentreerde vaste mest op. Het drainagesysteem laat de urine door en wordt opgevangen. Zo kunnen de nutriënten in de vast mest en urine apart teruggebracht worden op het land ter bemesting. De vaste mest bevorderd de verrijking van de bodem met organisch materiaal. Het scheiden van de mest en urine, verlaagt bovendien de ammoniakuitstoot. Beide dragen bij aan verbeterde biodiversiteit. Doordat er geen drijfmest geproduceerd wordt, vindt er geen rottingsproces plaats, waardoor er dus geen broeikasgassen ontstaan.

https://heerlijkheidlinde.nl/

Vrij Leven Stal koeien in het zand

Remeker

Bij boerderij De Groote Voort in Lunteren wordt er rauwmelkse natuurkorstkaas gemaakt van de melk geproduceerd door de Jersey koeien: Remeker kaas. De kaas is biologisch gecertificeerd. De 90 koeien op het bedrijf krijgen voornamelijk gras en worden alleen bijgevoerd met onbewerkte producten als rogge en haver. De koeien staan in de winter op stro in een stal speciaal ontworpen voor de koeien met hoorns. De koeien mogen voor drie weken hun kalveren houden. De mest wordt gebruikt voor bemesting van het kruidenrijke grasklaverweiland. Er is ruim 73 hectare op het bedrijf. De grond op het bedrijf wordt gezien als de basis. Door te investeren in de bodem, is de bodem in staat de koeien volop van gras te voorzien. De klaver in het weiland vervangt stikstofkunstmest, doordat het stikstof kan binden uit de lucht. De diverse kruiden in het weiland voorzien de koeien van mineralen. De keuzevrijheid stelt de koe in staat zelf te kiezen wat zij nodig heeft. Hierdoor hebben de dieren helemaal geen ontworming en antibiotica meer nodig. Op het bedrijf ligt niet de nadruk op een hoge productie maar op de smaak van de melk. Het is daarom belangrijk dat de koeien voer krijgen dat afgebroken wordt in de pens en niet in de darmen. Ook op dit bedrijf is het vermogen van de koeien veel gras te grazen van groot belang. In het weideseizoen krijgen de koeien na 10 dagen al niks (niet eens hooi) meer bijgevoerd. Het vele grazen is bevorderlijk voor het welzijn van de koe. Ook de boer is gebaad bij het niet hoeven bijvoeden, het scheelt in kostprijs. Daar er geen voer verbouwd hoeft te worden en de mest en urine gescheiden op het land komen, vindt er nagenoeg geen ammoniakemissie plaats.

https://www.remeker.nl/


Natuurvlees Nederland

De ca. 90 aangesloten vleesveebedrijven van Natuurvlees-Nederland weiden hun runderen in natuurgebieden en op natuurgrond. De runderen, met name Limousins en Blonde d’Aquitaines, hebben daardoor veel ruimte en kunnen grazen in een natuurlijke omgeving. Daarnaast zijn alle bedrijven 2 sterren Beter Leven keurmerk gecertificeerd. Natuurvlees-Nederland heeft zelf criteria opgesteld op het gebied van milieu en natuurinclusiviteit. Dit past bij de huidige ontwikkelingen in ons land: naar een meer extensieve, natuurinclusieve veehouderij. Natuurvlees-Nederland levert rundvlees aan Sligro en diens partner Slagerijen Kaldenberg. De ketensamenwerking is sterk – alle schakels komen regelmatig bij elkaar om alle aspecten die van belang zijn te bespreken, inclusief prijsvorming. Daardoor is de keten zeer hecht en transparant, en kunnen de deelnemers stappen blijven zetten om verder te verduurzamen.

https://www.natuurvlees-nederland.nl/

Natuurvlees Nederland 2
Still Melk Robot

Samsom Wilnis VOF

Op dit biologische melkveebedrijf wordt er ingespeeld op diverse maatschappelijke wensen. Eén ervan is maximale weidegang waarbij de gehele zomer de stal leeg is en die periode geen emissie uitstoot. Het bedrijf heeft 50 hectare weidegrond, maar er loopt een weg dwars doorheen. om toch maximale weidegang te realiseren werd er een mobiel automatisch melksysteem ontwikkeld dat op beide helften van de weides kan staan zodat de koeien in het weideseizoen 24/7 buiten kunnen verblijven. Dit komt het welzijn van de koeien ten goede. De koeien hebben buiten veel meer keuzevrijheid dan in een stal waardoor ze meer natuurlijk gedrag vertonen. De koe wordt verleid om naar de melkrobot te gaan d.m.v. een kleine hoeveelheid voer en een nieuw stuk grasland. Het weiden in combinatie met mobiel automatisch melken geeft zowel de boer als de koeien rust. Hoe meer gras de koeien zelf direct van het land eten, hoe minder gras gemaaid hoeft te worden en hoe meer de koeien buiten lopen, hoe minder mest er vanuit de stal naar het land hoeft te worden gebracht. Bijkomend voordeel is dat weidende koeien minder ammoniakemissie veroorzaken, doordat mest en urine niet bij elkaar komen. De automatische en mobiele melkrobot biedt melkveebedrijven nabij natuurgebieden kansen. Doordat deze melkrobot een mobiel systeem is en daardoor gemakkelijk te verplaatsen is, kan er ook op weilanden gemolken worden die niet direct om de stallen heen liggen.

www.degrotesniep.nl

De Nieuwenburgt

Op dit gemengde biologische bedrijf staat dierenwelzijn en respect voor het milieu hoog in het vaandel. Er worden 70 Jersey melkkoeien gemolken. Er wordt samengewerkt met Natuurmonumenten, De Gelderse Toren en Land van Ons. Hierdoor is er meer weiland beschikbaar voor de koeien. De kalveren blijven op het bedrijf, ook de stierkalfjes. Na drie maanden gaan de stierkalveren naar buiten. Na het eerste jaar waarin ze nog bijgevoerd worden, gaan ze naar kruidenrijke graslanden van Natuurmonumenten tot ze groot genoeg zijn om geslacht te worden. Het bedrijf is extensief en werkt op een manier die duurzaam is voor milieu en boer. De producten van het eigen bedrijf en uit de streek worden zo veel mogelijk verkocht in een korte keten in de eigen omgeving. Zo ook het vlees van de koeien. Naast het grasland voor de koeien, is er ook akkerland. Hier worden granen verbouwd, ook dit wordt verkocht als broodmeel bij de boerderijwinkel en in de omgeving.

https://www.denieuwenburgt.nl/

Still Nieuwenburgt
Jaring Brunia

Jaring Brunia

Op het melkveebedrijf van Jaring Brunia wordt er samen gewerkt met de natuur. De 64 gehouden koeien, voornamelijk van het oud-Hollandse dubbeldoel runderras Fries Roodbont, worden regeneratief beweid op kruidenrijk grasland. Maximale weidegang wordt nagestreefd. De weidegang draagt bij aan het verlagen van de stikstofemissie omdat mest en urine gescheiden in het land vallen. Samen met vernatting biedt het kruidenrijke grasland weidevogels ruimte op het bedrijf. Regeneratief beweiden houdt onder andere in dat de koeien iedere 12 uur een nieuw stuk grasland krijgen. Ook wordt er rekening gehouden met het groeistadium van het gras. Zo wordt het gras efficiënt gegraasd en kan het stuk daarna weer groeien. De Fries Roodbonte koeien zijn uitermate geschikt voor het produceren van melk én vlees op een rantsoen van alleen gras. Zodoende worden er geen nutriënten van buiten gehaald. Het kruidenrijke grasland levert naast nutriënten ook de nodige mineralen en vitaminen waardoor de dieren weerbaarder zijn. Verder kalven de koeien af in het voorjaar wanneer het gras het energierijkst is. De koeien staan zodoende droog in de winter wanneer er geen gras is. De koeien op het bedrijf staan het jaarrond buiten. Buiten hebben ze de beschikking tot een zogeheten buitenstal. Hier ligt stro waar de koeien droog op kunnen liggen. Naast dat deze constructie de koeien ligcomfort biedt en een zachte bodem om op te lopen, levert het ook mest op met een hoog aandeel organisch materiaal.

http://boerbrunia.nl/

Eytemaheert

Natuurboerderij Eytemaheert is een natuurinclusieve kringloopboerderij in de Kop van Drenthe (gestart in 2015). De koeien zijn van het Nederlandse dubbeldoel ras Groninger Blaarkop. Ze worden volledig grasgevoerd. Dit is een natuurlijk rantsoen voor de koeien. Dit draagt bij aan hun gezondheid. De koeien lopen een groot deel van het jaar vrijwel de gehele dag buiten in de natuurlijke weides, alwaar een regeneratieve begrazingsmethode toegepast wordt. Ook het jongvee loopt het weideseizoen buiten. De blaarkop is door zijn bouw en graastechniek goed in staat zelf haar voer bij elkaar te grazen. De koeien worden gemolken middels een melkrobot, dit komt het natuurlijk gedrag en de diergezondheid ten goede (o.a. uiergezondheid). De koeien geven ca. 5000 liter melk per jaar. Hiermee houden ze voldoende reserves over om goed gezond te blijven. De rust door het weiden en de melkrobot en ook het ras, zorgen ervoor dat de koeien hun hoorns kunnen houden op het bedrijf. De kalveren krijgen mengmelk. Ook de stiertjes die aangehouden worden voor de verkoop van vlees. De dieren worden lokaal geslacht en het vlees wordt zelf verkocht. De melk wordt verkaast en onder het merk Eytemaheert verkocht bij speciaalzaken.

Eytemaheert voert geen nutriënten aan: geen (kunst)mest, geen (kracht)voer en ook geen chemie (bestrijdingsmiddelen). Doordat er geen nutriënten aangevoerd worden, zijn er ook minder nutriëntverliezen. Stikstof wordt wel afgevoerd in de vorm van de producten: melk en vlees. Er ligt op het bedrijf veel nadruk op behoud en herstel van biodiversiteit, door nadruk op een goede bodemgezondheid, variëteit in het gebied, een groot weidevogelgebied (27 ha) en herstel van landschapselementen. Het maaisel uit hetnabijgelegen in beheer zijnde natuurgebied, wordt benut als bodemverbeteraar (compost en mulch) en als stalstrooisel, dit is een wezenlijk onderdeel van de bedrijfskringloop.

https://eytemaheert.nl/


P1030883 2
Rondeel wintelre

Pluimvee

Rondeel

Rondeel is het eerste diergericht ontworpen leghennenconcept in Nederland. De Rondeelbedrijven krijgen daarom ook 3 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. In het door de zon verlichte dagverblijf en de bosrand kunnen kippen rondscharrelen, stofbaden en op ontdekking. Door het creëren van verschillende ruimtes ontstaat er een omgeving waarin warme en koelere plekken te vinden zijn. Rondeeleieren worden afgezet onder hun eigen merk bij AH, en de boeren ontvangen hier een eerlijke prijs voor. Door middel van een glazen tunnel kunnen bezoekers de kippen bekijken in het dagverblijf. Bezoekers kunnen zo op dierniveau meekijken in het leven van de kip. Rondom het Rondeel is een pad gemaakt waar bezoekers langs kunnen lopen om de kippen in de bosrand te zien scharrelen.

Rondeel laat sinds kort ook als eerste bedrijf in de leghenhouderij de kuikens uitkomen in de stal, wat veel voordelen biedt voor het dierenwelzijn. De dieren hoeven aan het begin van hun leven niet meer op transport en hebben direct toegang tot voer en water. Om uitkomst in de stal mogelijk te maken, wordt geslachtsbepaling in het ei toegepast. Rondeel onderscheidt zich door de hanen die toch uitkomen, de hele ronde bij de hennen te houden. Rondeel zet met dit concept een stap richting een systeem van leghenhouderij waarin geen eendagshaantjes meer gedood worden en waarbij de dieren minder vervoerd worden.

https://www.rondeeleieren.nl/

Kipster

Kipster is een integraal duurzaam ontworpen boerderij met 3 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. De dieren hebben meer ruimte, omgevingsverrijking en toegang tot een grote binnentuin en een uitloop. Het voer bestaat uit reststromen, wat de CO2 footprint verlaagt en bijdraagt aan minder voedselverspilling. In de stal zijn verschillende technieken om fijnstof af te vangen. Bijzonder is dat Kipster ook de hanen houdt – dit zijn de broertjes van de leghennen. Er worden dus geen eendagshaantjes gedood. In plaats daarvan worden de hanen gedurende 14 weken zo diervriendelijk mogelijk gehouden. De eieren en het hanenvlees worden onder andere verkocht bij Lidl, en de boeren krijgen een eerlijke prijs voor de eieren.

https://www.kipster.nl/


Kipster Nov 20171112
Windstreekstal

Windstreekstal

De windstreekstal is een diergericht ontworpen stal met 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Deze stal verschilt op een aantal punten van een ‘normale’ 1 ster Beter Leven vleeskuikenstal. Onder de zogenaamde broedkappen vinden de jonge vleeskuikens beschutting in de eerste weken. De vorm zorgt ervoor dat de kuikens door hun eigen warmte op temperatuur blijven en toch voldoende frisse lucht krijgen. En de dieren kunnen zelf kiezen of ze in een warme of wat koudere omgeving willen zitten. Het energiegebruik in de stal is zeer laag. De broedkappen zorgen voor energiebesparing, en door de vorm wordt de stal natuurlijk geventileerd. Daarnaast zijn er plateaus die zorgen voor meer variatie in de stal, waar de dieren graag op zitten.

https://www.windstreek.eu/

GIJS Ei / De Haam

Dit vrije-uitloop legkippenbedrijf heeft 3 sterren van het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. De stal is helemaal afgestemd op het natuurlijke gedrag van de kip. In de vrije uitloop staan veel bomen en struiken – niet alleen fijn voor de kippen, maar ook voor de biodiversiteit en het klimaat. Naast het uitgestrekte buitenverblijf is er ook een grote overdekte uitloop . Deze is licht- en luchtdoorlatend en aangekleed met bomen en andere omgevingsverrijking. Het voer voor de kippen wordt voor 40% binnen een straal van 50 km geteeld en de andere 60% word in Europa geteeld. Als de kippen volledig ontwikkeld zijn (dit is als ze ongeveer 28 weken oud zijn) dan wordt er helemaal geen soja aan de kippen gevoerd.


https://www.van-gijs.nl/product/vrije-uitloopeieren/

GIJS ei
Still Oranje Hoen

Oranjehoen

Dit concept van een 1 ster Beter Leven vleeskuikenbedrijf onderscheidt zich op een aantal punten. De dieren krijgen in de stal meer ruimte, extra verrijking in de vorm van strobalen en voer, warmte van infraroodpanelen en plateaus om op te zitten. Het vlees wordt verkocht via onder andere Crisp en HelloFresh, die ook de vierkantsverwaarding voor hun rekening nemen – ze gebruiken dus alle delen van de kip. Momenteel wordt gewerkt aan uitrol naar andere vleeskuikenbedrijven, wat laat zien dat het concept succesvol is. Oranjehoen voert de kippen restproducten van hun eigen biologische akkerbouwbedrijf. Voor de mestafzet en een deel van het veevoer wordt samengewerkt met akkerbouwers in de buurt. Dat er geen soja in het voer wordt gebruikt is uniek voor de vleeskuikenhouderij; hiermee verlaagt Oranjehoen de CO2-footprint en voorkomen ze ontbossing. Als het in de veehouderij gaat over extensivering en kringlooplandbouw, wordt vaak naar de rundveehouderij gekeken, maar Oranjehoen laat zien dat ook de pluimveehouderij hier een grote bijdrage aan kan leveren.

https://oranjehoen.nl/

Varkens

Wroetvarken

De varkens bij Het Wroetvarken kunnen de hele dag wroeten. De vloeren zijn dicht zodat er een dikke laag strooisel op gelegd kan worden. Dit is fijn voor de varkens om in te wroeten maar ook comfortabel om op te lopen en in te liggen. De varkens hebben een varkenstoilet waaruit de mest en urine gescheiden wordt afgevoerd. Door de behandeling ontstaan minder ammoniak en methaan. Er wordt getracht de vaste mest op het eigen bedrijf te gebruiken, waar dit niet mogelijk is wordt het gebruikt als bemesting bij akkerbouwers in de buurt. De vaste mest is bevorderlijk voor het bodemleven en zo voor de biodiversiteit op het boerenland. De keten werkt verder aan biodiversiteit door samen met maatschappelijke organisaties in de regio bijvoorbeeld houtwallen en bloemenweides aan te leggen. Er is veel daglicht in de stal waardoor er een natuurlijk dag – en nachtritme ontstaat. De varkens leven in groepen van 20 tot 32 dieren. Ze hebben veel ruimte om te bewegen. Deze beweging komt de kwaliteit van het vlees ten goede. Ook onbeperkte toegang tot volledig traceerbare voeding draagt bij aan de goede kwaliteit van het vlees. De varkens groeien in hun eigen tempo. De dieren worden niet ver getransporteerd om geslacht te worden bij een speciale slachterij. Dit concept is op meerdere plekken precies op dezelfde manier opgezet. De varkens in deze stallen zijn van een uniek ras. Ze worden gefokt op robuustheid, vitaliteit en vriendelijkheid. De producten van deze varkens dragen het 1 ster Beter Leven keurmerk. Voor zekerheid en waardering voor de boer is er een vaste prijs voor het vlees afgesproken.

https://www.wroetvarken.nl/

Wroetvarken2018 131
278956607 2101612889988856 3318158624801667250 n

Nieske's Erf


Bij het biologische varkensbedrijf van Jeroen en Nieske Neimeijer staat het natuurlijke gedrag van de dieren centraal. De varkens hebben veel bewegingsvrijheid en ruimte. Zo hebben de zeugen onder andere een modderpoel tot hun beschikking. De varkens leven in groepen, elk met een uitloop. De vloer van de stal en uitloop zijn beide zacht, bedekt met aarde en stro. In de nieuwe kraamzeugen stal loopt er onder de vloer bovendien een mestband die de urine en de mest scheidt. Daarnaast wordt iedere dag de mest met de band uit de stal gehaald. Dit verlaagd de ammoniakuitstoot en is beter voor het stalklimaat. De varkens krijgen twee keer per dag voer middels een voercurve. Hierdoor krijgen de varkens precies zoveel ze nodig hebben. Daarnaast telen ze zelf en in samenwerking met een biologische akkerbouwer een deel van het voer zelf. Door het kleinere aantal varkens is er meer rust voor de varkenshouders. Een deel van de geslachte varkens worden op het bedrijf zelf uitgebeend, versneden en het vlees verpakt. Het erf wordt heringericht door het aanplanten van bomen en hagen. Dit ondersteunt de biodiversiteit op het bedrijf. Bovendien levert de aanplant voeding voor de varkens.

https://www.grutto.com/nl/onze-boeren/jeroen-nieske-neimeijer


Zonvarken

Bij het Zonvarken is de stal en buitenruimte aangepast aan de behoeften van het varken. Zo wordt er alle varkens de kans tot wroeten geboden. De dragende zeugen krijgen weidegang, de zeug met biggen en vleesvarkens krijgen periodiek toegang tot de biggenspeeltuin. Ook wordt er meerdere keren per dag voer gegeven in het stro. Alle varkens hebben een verharde uitloop. Middels verschillende zones in de hokken en innovaties wordt de uitstoot van ammoniak gereduceerd. De Separate Floor zorgt voor directe scheiding van mest en urine om zo ammoniak en methaanvorming te minimaliseren. De varkens worden gevoerd met circulair voer, wat bijdraagt aan de reductie van broeikasgassen, omdat het alleen gemaakt is van rest - en retourstromen van humane voeding. Voor de boer is het systeem zo arbeidsvriendelijk mogelijk ingericht – zo worden alle biggen binnen een paar dagen geboren zodat er in die periode intensieve kraamzorg kan worden gegeven en de overige periodes rustiger zijn. Aanvankelijk was er één bedrijf met dit concept, maar het concept is gekopieerd op meerdere locaties om ook andere boeren weer toekomst te bieden als varkenshouder. Voor de productie van varkensvlees met een meerwaarde ontvangt de boer een meerprijs. Voor de slacht zonder CO2-bedwelming wordt er samengewerkt met Eyes on Animals om tot het beste dierenwelzijn te komen. In de zomerdag bij hogere temperaturen betekent dit transport in de avond of nacht of transport met airco. Transport is altijd maximaal één uur.

https://www.zonvarken.nl/

https://www.gld.nl/nieuws/7977305/deze-achterhoekse-varkensstal-maakt-dierenvrienden-blij


6 G1 A2568

Contact

Heb je een vraag? Of wil jouw organisatie ook meedoen aan deze campagne? Stuur ons een e-mail.