Mest snel de stal uit

Mest snel de stal uit

Mest en urine vormen een bron van ammoniak, fijnstof en endotoxinen. Dat is nadelig voor dier, boer, omwonenden en de natuur. Het is belangrijk om dit bij de bron aan te pakken, door mest zo snel mogelijk uit de stal af te voeren, en bij rundvee en varkens mest en urine te scheiden. Dat verbetert het stalklimaat voor dieren en de boer, en de lagere emissies zijn beter voor omwonenden en het milieu. Daarnaast is vaste mest, in vergelijking met drijfmest, waardevoller voor de bodem en de boer. En uit de urine kunnen mineralen gewonnen worden die bruikbaar zijn voor precisiebemesting, waardoor er minder of geen kunstmest ingezet hoeft te worden.

Voordelen voor het dier

Het is belangrijk dat systemen van dagontmesting of scheiding van mest en urine, passen in een dierwaardig veehouderijsysteem. Sommige systemen vormen een risico voor dierenwelzijn. Zo zijn emissiearme vloeren voor rundveestallen vaak glad en nat. Ze voldoen niet aan de behoefte van het rund om comfortabel te kunnen lopen, en kunnen voor pootproblemen zorgen. Een ander voorbeeld zijn mestschuiven of -schrapers bij pluimvee. Deze verwijderen de mest uit de stal, maar zorgen er ook voor dat de laag strooisel waar de dieren in kunnen scharrelen en stofbaden te dun wordt. Voor varkens is het belangrijk dat mestsystemen gecombineerd worden met een dichte, ingestrooide vloer.

Voorbeelden van diervriendelijkere mestsystemen:

Voordelen voor de boer

Mest snel uit de stal afvoeren zorgt voor een gezondere werkomgeving en een gezondere omgeving voor de dieren, waardoor gezondheidsproblemen zullen afnemen. De schonere lucht geeft ook minder overlast voor omwonenden wat zorgt voor meer maatschappelijke acceptatie en waardering. De gescheiden urine- en meststromen van varkens en rundvee zijn bovendien een betere bemesting voor gewassen dan drijfmest. Er kan preciezer bemest worden en er hoeft minder kunstmest gebruikt te worden – dit bespaart kosten. De vaste mest bevordert verder in vergelijking met drijfmest het bodemleven wat de gewasopbrengst en biodiversiteit ten goede komt. Een gezondere bodem verhoogt de capaciteit water vast te houden, wat voor boeren een voordeel oplevert in tijden van droogte. Het scheiden van vaste mest en urine draagt bij aan ammoniak- en broeikasgasemissiereductie, waarvoor de boer beloond kan worden.

Contact

Heb je een vraag? Of wil jouw organisatie ook meedoen aan deze campagne? Stuur ons een e-mail.