Op zoek naar échte oplossingen in ons landelijk gebied. Voor mens, natuur en dier.

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie.
Een transitie van het landelijk gebied.
Een grote transitie voor een boswachter. Boer. De buurvrouw. Terreinbeheerder. Maar ook een ingrijpende transitie voor koeien, voor varkens en kippen.
Dit is ook onze transitie.

We moeten voorkomen dat we nu plannen maken die over drie jaar de prullenbak in kunnen. Plannen, waardoor dierenwelzijn in Nederland versléchtert.
We moeten zoeken naar oplossingen.
Oplossingen voor mens, natuur en dier.
Zodat mensen, natuur, en dieren weer goed kunnen samenleven.

play logo video

Bekijk video

Oproep aan alle gebiedsprocessen in Nederland

‘Oplossingsrichtingen voor de transitie van het landelijk gebied’

1 .

Zorg voor een échte omslag in het landelijke gebied door een integrale aanpak. Kies voor toekomstbestendige plannen voor natuur, mensen én dieren.

Een integrale aanpak betekent: rekening houdend met de belangen van natuur, mensen én dieren. Alleen een integrale aanpak is toekomstbestendig. Anders zorgen single-issue maatregelen voor win-verliessituaties. De ecologische grenzen zijn het uitgangspunt voor een integrale aanpak. Aspecten zoals bodem- en waterkwaliteit zijn hierbij sturend. Daarnaast zijn dierenwelzijn en het verdienvermogen van de boer essentiële onderdelen.

2 .

Kies voor natuurinclusieve én dierwaardige veehouderij binnen de milieugrenzen.

Landbouw is afhankelijk van de natuur en de natuur wordt beïnvloed door de landbouw. Door voedselproductie en natuur weer meer met elkaar te verweven, worden beide sterker. Een goede staat van de natuur draagt ook bij aan een prettige leefomgeving voor de mens. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit. Hoe natuurinclusieve landbouw eruit ziet kan verschillen per gebied. De Basiskwaliteit Natuur is op orde als de voor dat landschap karakteristieke en algemene soorten algemeen zijn én blijven.

In een dierwaardige veehouderij hebben dieren ‘a life worth living' doordat aan hun behoeftes wordt voldaan. Leidraad hiervoor zijn de zes leidende principes voor Dierwaardige Veehouderij van de Raad voor Dierenaangelegenheden. Het is o.a. belangrijk dat huisvestingssystemen diergericht ontworpen zijn en dat er robuuste rassen worden gebruikt.

De milieugrenzen bepalen de activiteiten die mogelijk zijn in een gebied. Bij het toekennen van milieuruimte aan bedrijven moet gekeken worden naar hoe integraal duurzaam deze bedrijven zijn, daarbij hoort ook het niveau van dierenwelzijn. Extensieve, natuurinclusieve, diervriendelijkere bedrijven zouden voorrang moeten krijgen bij het toekennen van milieuruimte – hiervoor zouden concrete prioriteitscriteria moeten worden opgesteld.

3 .

Extensivering en grondgebondenheid bieden kansen voor mens, dier en milieu.

Extensivering van boerenbedrijven draagt bij aan integrale verduurzaming. Extensieve landbouw heeft minder input nodig en daardoor minder milieu-impact. Boeren die extensiveren zijn minder afhankelijk van grondstoffen van buitenaf. Extensivering biedt zowel dieren in de veehouderij als dieren in het wild ruimte voor een beter leven. Het geeft ruimte de natuurkwaliteit in natuurgebieden te herstellen. Alle dieren in de veehouderij zouden de mogelijkheid moeten hebben om buiten te grazen, te scharrelen en te wroeten.

De veehouderij speelt een rol in kringlooplandbouw – dieren kunnen gras en reststromen omzetten in producten voor menselijke consumptie en de mest kan worden gebruikt op landbouwgrond. Gebruik landbouwgrond zoveel mogelijk voor voedsel voor humane consumptie. Zorg dat de mest op eigen land komt, of dat er lokaal wordt samengewerkt tussen veehouders en akkerbouwers. Zo is de akkerbouw minder afhankelijk van kunstmest. Voer dieren zoveel mogelijk met gras en reststromen uit de regio. Sluit kringlopen op zo’n klein mogelijke schaal en maak de veehouderij grondgebonden.

Vooral in de melkveehouderij wordt nu gewerkt aan grondgebondenheid, maar de andere sectoren (zoals varkens en pluimvee) worden daarin niet meegenomen. Deze zouden ook moeten worden gestimuleerd om te extensiveren en meer grondgebonden te werken.

4 .

Zorg dat technische maatregelen en innovaties betrouwbaar, juridisch houdbaar en dierwaardig zijn.

Technische maatregelen en innovaties kunnen ondersteunend zijn bij het behalen van de gestelde doelen. Het is echter wel belangrijk dat maatregelen doen wat ze beloven en juridisch houdbaar zijn, zodat boeren veilig kunnen investeren. Ook moeten de maatregelen passen in een dierwaardige veehouderij. Dus geen end-of-pipe oplossingen zoals luchtwassers, waardoor de stallucht ongezond blijft of dieronvriendelijke technieken zoals gladde emissiearme vloeren waardoor dieren pootproblemen krijgen. Maar wel integrale oplossingen zoals het varkenstoilet of de VrijLevenStal.

5 .

Zorg voor een concreet en compleet toetsingskader inclusief dierenwelzijn.

Een breed toetsingskader moet zorgen dat alle essentiële belangen worden meegenomen en de plannen integraler worden. De plannen dienen getoetst te worden op ecologische, duurzaamheids-, sociaaleconomische en dierwaardigheidsaspecten. Het huidige toetsingskader is nog niet concreet genoeg, en dierenwelzijn ontbreekt hierin. We moeten voorkomen dat we plannen maken of investeringen doen die op dit moment zinvol lijken, maar die de natuur en onze leefomgeving niet verbeteren, niet dierwaardig zijn en daardoor niet toekomstbestendig.

Het is essentieel dat de plannen worden getoetst door onafhankelijke experts. Formuleer daarom helder door wie en wanneer de plannen getoetst worden op de integrale aanpak en het doelbereik, en geef deze partijen een formele opdracht. Toetsing op dierenwelzijn zou moeten worden belegd bij de Ecologische Autoriteit die hiervoor dierenwelzijnsexperts kan betrekken.

6 .

Maak het voor boeren mogelijk om de transitie aan te gaan.

Deze uitdagingen vragen om werkende oplossingen. Oplossingen die toekomstbestendig en in het gezamenlijk belang van natuur, mens en dier zijn. Zorg er dus voor dat er gewerkt wordt aan een ander verdienmodel voor boeren, zodat zij de investeringen in dierenwelzijn en natuur kunnen terugverdienen.

Creëer bijvoorbeeld ‘dedicated supply chains’ waarin langetermijnafspraken worden gemaakt over vergoeding van meerkosten van verduurzaming, systemen om duurzame producten uit te kunnen wisselen met omringende landen, omschakelfondsen en de beschikbaarheid van onafhankelijk advies over toekomstbestendige landbouw en de verdienmodellen die daarbij horen.

We moeten samenwerken aan een systeem dat goed is voor boer, natuur én dier.

Gerjo Koskamp, Boerderij Ruimzicht

Oplossingen

Deze problemen vragen om werkende oplossingen. Oplossingen voor dier, natuur en mens. Oplossingen die bestand zijn voor de toekomst. 

Dat is helemaal niet gemakkelijk. Maar wij kunnen helpen. Wij hebben ideeën over de oplossingen. Oplossingen voor dierenwelzijn en natuur. Waarmee het landelijk gebied jaren mee vooruit kan. Waar het gezamenlijk belang mee kan worden gevonden.

Experts

 • P1113994 9 51 57 06
  play logo video

  Bekijk video

  Bram Bos

  Wageningen Livestock Research

 • P1114002 10 43 30 14
  play logo video

  Bekijk video

  Imke de Boer

  Hoogleraar Dieren & Duurzame Voedselsystemen

 • P1113996 10 01 51 20
  play logo video

  Bekijk video

  Jos van Lent

  Provincie Noord-Brabant

 • P1113997 10 11 32 10
  play logo video

  Bekijk video

  Monique Bestman

  Louis Bolk Instituut

 • P1113995 9 55 47 16 2
  play logo video

  Bekijk video

  Anita Hoofs

  Wageningen Livestock Research

 • Ge
  play logo video

  Bekijk video

  Gé Backus

  Connecting Agri & Food

 • Johan
  play logo video

  Bekijk video

  Johan Leenders

  Oranjehoen

 • Gerjo
  play logo video

  Bekijk video

  Gerjo Koskamp

  Boerderij Ruimzicht

 • Ed
  play logo video

  Bekijk video

  Ed Hendriks

  Natuurvlees Nederland

 • Bert
  play logo video

  Bekijk video

  Bert van den Berg

  Dierenbescherming

 • Rob
  play logo video

  Bekijk video

  Rob Nieuwenhuis

  Zonvarken

Over ons

Ook Onze Transitie is een initiatief van de Dierenbescherming in samenwerking met: Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Caring Farmers. Organisaties die streven naar een landelijk gebied dat goed is voor de boeren, dieren en natuur.

Wij hebben kennis en ervaring over dierenwelzijn, natuur en toekomstbestendige landbouw in huis. Met Ook Onze Transitie slaan wij de handen ineen, om zo integrale oplossingen en ideeën voor het landelijk gebied te delen met iedereen die werkt aan deze grote opgave.

Veelgestelde vragen

Waarom voeren jullie deze campagne?

Nederland staat aan de vooravond van een grote transitie van het landelijk gebied. Die transitie gaat bepalen hoe onder andere de landbouw en de veehouderij er in de komende decennia uit gaan zien. Het is nu belangrijker dan ooit dat de plannen die gemaakt worden doelmatig en écht integraal zijn. Dat betekent dat naast doelen voor natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, bodem en klimaat, ook dierenwelzijn een volwaardig thema moet zijn. En dat het voor boeren mogelijk wordt gemaakt om de transitie te maken.

We moeten zorgen dat er nu geen plannen gemaakt worden die over een paar jaar de prullenbak in kunnen. En dat er desinvesteringen gedaan worden in single issue maatregelen, die bijvoorbeeld niet dierwaardig blijken te zijn. Daarom denken wij graag mee en reiken we integrale oplossingsrichtingen voor de gebiedsplannen aan.

Wat verstaan jullie onder een dierwaardige veehouderij?

Een dierwaardige veehouderij is een veehouderij waarin de dieren ‘a life worth living’ hebben. Dit gaat verder dan het ontbreken van leed zoals ziekte of pijn - in een dierwaardige veehouderij hebben dieren juist ook veel positieve ervaringen. De Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) heeft zes leidende principes voor een dierwaardige veehouderij geformuleerd. Ten eerste moeten de intrinsieke waarde en integriteit van het dier gerespecteerd worden - zo zouden lichamelijke ingrepen zoals staarten couperen niet meer nodig moeten zijn. Verder houdt een dierwaardige veehouderij in dat de dieren goede voeding krijgen, in een fijne omgeving leven en dat ze gezond zijn. Er moeten ook voldoende mogelijkheden zijn om natuurlijk gedrag te kunnen uiten. Deze punten zorgen samen voor een positieve, emotionele toestand voor het dier. Om tot deze staat te komen, moet het dier kunnen reageren op omstandigheden in zijn omgeving en keuzevrijheid hebben.

Kijk ook bij integraal duurzame stallen naar de belangrijkste behoeftes per diercategorie waaraan voldaan moet worden voor een dierwaardig bestaan.


Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een vorm van duurzame landbouw en onderdeel van een veerkrachtig eco- en voedselsysteem. Deze maakt optimaal gebruik van de natuurlijke omgeving en integreert die in de bedrijfsvoering. Daarnaast draagt natuurinclusieve landbouw actief bij aan de kwaliteit van diezelfde natuurlijke omgeving. Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, met een positief effect op de biodiversiteit.

Deze vorm van landbouw maakt meer gebruik van ecosysteemdiensten, zoals natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving, en is daardoor robuuster en duurzamer. De natuur krijgt meer zorg van boeren en is daardoor diverser en duurzamer. De productiviteit kan bij natuurinclusieve landbouw gelijk of lager zijn dan in de huidige systemen, maar op de lange termijn zorgt het er juist voor dat de productie is gewaarborgd. Het productiesysteem is veerkrachtig en kan goed omgaan met verstoringen zoals droogte of zware regenval.


Bronnen:
https://edepot.wur.nl/419124
https://edepot.wur.nl/401503

Gaan dierenwelzijn en milieu wel samen?

Jazeker, er zijn zogeheten win-winoplossingen die positief zijn voor dierenwelzijn en het milieu. Bijvoorbeeld het houden van koeien in stallen met een zandbodem, zodat de mest en urine gescheiden kunnen worden. Urine draineert door het zand, terwijl de vaste mest uit het zand gefilterd kan worden. Zo kunnen de urine en vaste mest apart gebruikt worden op het land (in plaats van kunstmest) om selectiever te bemesten en de bodemkwaliteit te verbeteren. En zo zijn er nog veel meer win-winoplossingen.

Er zijn ook situaties waarin dierenwelzijn en milieu met elkaar kunnen botsen. Denk bijvoorbeeld aan de toename in fijnstofemissies bij de overgang van kooi- naar scharrelsystemen voor leghennen. Of ammoniakemissies die kunnen toenemen als dieren toegang tot een uitloop krijgen. In plaats van een keuze tussen dierenwelzijn óf milieu, vragen dit soort kwesties juist om een integrale oplossing. Zo moeten de ecologische grenzen van een gebied, bepalen hoeveel ruimte er in dat gebied is voor veehouderij. Deze moet dierwaardig zijn, en als dat betekent dat de uitstoot per dier iets hoger ligt, kunnen er in het gebied minder dieren worden gehouden. Daarnaast kunnen ook diervriendelijke maatregelen worden genomen om de emissies uit de veehouderij te reduceren. Zie hiervoor bijvoorbeeld de informatie voor de verschillende sectoren onder ‘Oplossingen’.

Welke voordelen zijn er voor boeren in jullie plannen?

In een extensiever systeem met gezondere dieren heeft de boer een lagere kostprijs en meer werkplezier. Er hoeft geen of minder krachtvoer en kunstmest ingekocht te worden, geen of minder mest afgezet te worden, en de diergezondheidskosten nemen af. Er hoeft niet meer op het scherpst van de snede geproduceerd te worden, wat de werkdruk kan verlagen en meer tijd biedt om bijvoorbeeld met de dieren bezig te zijn. Er kunnen wel minder dieren gehouden worden op dezelfde hoeveelheid grond. Om te compenseren moet de boer beloond worden voor de inspanningen voor dierenwelzijn, biodiversiteit, waterkwaliteit, etc. Vergoedingen voor deze diensten kunnen vanuit de markt of overheden komen. Zo kan de overheid via het GLB en andere subsidies een bijdrage leveren, maar ook grond beschikbaar stellen of de vrijgekomen productierechten kopen.

Vaste korte ketens waarin afspraken gemaakt worden zijn waardevol om meerkosten via de markt vergoed te krijgen. Dit zorgt voor een sterke (financiële) positie van iedere ketenschakel, zeker als veehouders hierin meer met collega-veehouders gaan samenwerken. Bovendien is er voor de betrokkenen voor een langere tijd zekerheid. De druk om zoveel mogelijk te produceren voor lage kosten is verdwenen: de nadruk ligt op duurzame productie in plaats van kwantiteit. Zie ook Verdienmodel.

Position paper

Ben jij betrokken bij de gebiedsprocessen en wil je meer weten over win-win-winoplossingen voor mens, natuur én dier? Download dan onze position paper. Hierin lees je meer over waarom het belangrijk is om te kiezen voor integrale oplossingen, en vind je concrete voorbeelden voor de rundvee-, varkens- en pluimveehouderij.

Contact

Heb je een vraag? Of wil jouw organisatie ook meedoen aan deze campagne? Stuur ons een e-mail.